De nordiske land deler i høy grad historie, språk, kultur, demokratisyn og verdier. Alle er godt utviklede velferds- og industrisamfunn der ytringsfrihet og menneskerettigheter står sterkt. Mange av utfordringene som de enkelte stater står overfor i dag er de samme som i resten av Norden. På grunn av svært lignende forhold i landene, deler de nordiske land et skjebnefellesskap. Med andre ord møter vi stort sett de samme utfordringer når det gjelder forsvar, miljø, økonomi, og så videre.

 

I en stadig mer globalisert verden kan en god del av dagens utfordringer kun løses gjennom grenseoverskridende samarbeid. På grunn av de nordiske lands mange politiske likheter, er det naturlig at Norden går sammen for å fremme politikk som man i forveien er enige om.

 

Velferd

Velferdsstatene er dyre å finansiere og den voksende andel eldre i befolkningene er alarmerende i alle land. Svaret på hvordan man skal sikre seg at de nordiske velferdsstater består er et ubesvart problem, som alle Nordens land deler.

 

Miljø

Verden står overfor enorme klimautfordringer. Store nasjoner som USA, Russland og Kina tar ikke problemene seriøst nok og det er vanskelig for det enkelte nordiske land å påvirke i betydelig grad alene. Av den grunn er det desto viktigere med et samlet Norden som med en langt tyngre stemme kan presse utviklingen i en positiv retning.

 

Økonomi

Til sammen ville Norden være verdens 10.-12. største økonomi. Det betyr at Norden ville kunne kreve en plass i for eksempel G20. Også i andre internasjonale organisasjoner ville man i sterkere grad kunne prege beslutningene i en mer nordisk retning, herunder FN.

 

Forsvar

Stoltenberg-rapporten kom med en rekke forslag til et forbedret nordisk forsvarssamarbeid. De enkelte land er for svake hver for seg, men sammen kan Norden bedre forsvare sine grenser, men også spare milliarder av kroner på materiellinnkjøp. Viktigst av alt kan Norden i høyere grad bidra til freds- og stabilitetsbevarende operasjoner i konfliktområder.

 

 

Derfor vil vi at
De nordiske land skal arbeide for å få etablert et føderalt Norden med selvstyrende regioner.
Det skal bygge på et demokratisk valgt, fellesnordisk parlament med representanter fra alle de nordiske land og selvstyrende områder, som skal ha ansvaret for å koordinere og styre de fellesnordiske politikkområder, som det enkelte land innvilger i.