FNUs prinsipprogram

 

 

INNLEDNING

Norden består av landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, samt de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland. Arealmessig er vi til sammen verdens syvende største område med verdens 10.-12. største økonomi. Vår felles historie, identitet, språk, kultur og velferdssamfunn, gjør at vi har ganske gode forutsetninger for et sterkt samarbeid og at vi ofte oppfattes som én enhet ute i verden.

 

FNU mener at vi bør dra nytte av dette, både landene seg i mellom og utad. Dette kan vi gjøre ved å stå samlet på internasjonale arenaer, så vi kan utøve større innflytelse, og utveksle erfaringer både nasjonalt og internasjonalt der vi møter felles utfordringer. Slik vil vi gjøre det lettere for folk å leve, bo, studere, arbeide og reise i Norden.

 

NORDISKE VERDIER

De nordiske samfunn er veldig like på mange områder. Alle land er liberale demokratier som bygger på et sett grunnleggende verdier, som tilsammen utgjør en nordisk identitet. Tillit, frihet, åpenhet, likhet og velferd er alle verdier, som omverdenen ofte identifiserer oss med. I Norden har vi høy grad av disse verdiene og det skal vi fortsette med.

 

Norden består av omstillingsdyktige samfunn, der idéer og tanker kan flyte fritt. De nordiske verdier utgjør tilsammen et samfunnssyn, som er selve fundamentet for det samarbeid som Norden hviler på i dag. FNU mener også at nordisk samarbeid i fremtiden skal hvile på disse verdiene og at de nordiske regjeringer skal gjøre mer for å sikre at de ikke blir utfordret.

 

I FNU mener vi at disse felles verdier sammen med de store likhetene i språk, kultur og historie danner grunnlag for hvorfor Norden er en naturlig samarbeidsregion. I fremtiden håper vi derfor å se et enda sterkere og mer forpliktende politisk samarbeid mellom de nordiske land.

 

UTFORDRINGER I NORDEN

Verden endrer seg fort, og mye kan skje på kort tid. Med globalisering, mennesker på flukt og en til tider ustabil økonomi, må de nordiske landene hele tiden finne nye løsninger for å tilpasse seg nye utfordringer.

 

I likhet med Norge, har alle de nordiske landene gått med på klimaavtaler som krever harde tiltak og innovative løsninger. Hver av oss står i møte med store omstillinger for å sikre en bærekraftig økonomi og et fremtidsrettet arbeidsmarked. Vi har også felles utfordringer knyttet til integrering og en økende eldrebølge. Konkurranseevnen må vi også styrke hver for oss, når vi kunne gjort det sammen. Dette er utfordringer vi er mye bedre rustet til å møte sammen, gjennom grenseløst samarbeid.

 

NORDEN SOM LØSNING

Hvis de nordiske landene står sammen vil vi ha en sterkere stemme i en stadig mer globalisert verden. Samlet er vi verdens 10.-12. største økonomi og har dermed mulighet til å delta på G20-toppmøtene. Dette vil gi oss muligheten til å bli en global pådriver for en positiv utvikling i verdenssamfunnet.

 

Et tettere integrert Norden, politisk og økonomisk, vil være bedre rustet til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Derfor ønsker vi at de nordiske landene går sammen i en forbundsstat. Ved å arbeide sammen kan vi nå felles målsetninger innen klima, forsvar, helse, kunnskap, utdanning og menneskerettigheter.

 

En samlet økonomi vil også styrke vår konkurranseevne og gjøre oss mer egnet til å møte omstillingen i arbeidsmarkedet. Et nordisk medborgerskap vil fjerne grensehindre mellom landene å føre til et tettere og sterkere samarbeid. På den måten vil også de nordiske landene i større grad kunne bidra og ta ansvar for den politiske utviklingen i verden.

 

NORDISK FORBUND

FNU ønsker et grenseløst Norden der de nordiske land går sammen og danner en forbundsstat. Vi tenker oss et føderalt Norden etter sveitsisk modell bestående av selvstyrende områder med hver sin hovedstad, nasjonale lovgivning, flagg, fotballag, evt. kongehus og så videre. Noen områder av samfunnene skal overdras helt eller delvis til et nordisk nivå. Det kunne eksempelvis være forsvar, utdanning, miljø og arbeidsmarkedsspørsmål.

 

Hvordan?

Disse områder kan kontrolleres av et demokratisk valgt, fellesnordisk parlament med representanter fra alle regionene. I en slik forpliktende union har vi større muligheter til å oppfylle de visjoner vi har for Norden og for den enkelte nasjon.

 

Norden er et naturlig område for sterkt samarbeid på grunn av det omfattende politiske, kulturelle, historiske og språklige fellesskap som finnes. Sammen kan vi bedre verne om felles verdier og skape et fremtidsrettet og trygt samfunn for kommende generasjoner.

 

For den enkelte

I dag møter ungdom som flytter til et annet nordisk land ofte praktiske problemer. Utfordringer som ofte handler om skattebetaling, nytt personnummer, mistet stemmerett, å få overført sin pasientjournal til ny lege, sikre sine sosiale rettigheter, og i det hele tatt forholde seg til to byråkratiske systemer. Derfor ønsker FNU at:

 

·       Det innføres et nordisk medborgerskap. På den måten kan vi sikre at alle får de sosiale ytelsene de har krav på, samtidig som vi sikrer demokratiske og sosiale rettigheter, og gjør det enklere å bruke hele Norden som sin naturlige hjemmeregion. Et medborgerskap for de nordiske innbyggerne vil styrke det demokratiske samarbeidet og samfunnsengasjement, og med et fleksibelt arbeidsliv gjøre Norden mer konkurransedyktig.

 

NORDEN I SKOLEN

Ikke alle utdanninger finnes i alle nordiske land og derfor er det opplagt å gjøre det lettere for kommende studenter å få opplysninger om de mulighetene som finnes på Nordens universiteter og øvrige utdanningsinstitusjoner.

 

Sammen kan de nordiske landene samarbeide og lære av hverandre. FNU mener at vi må gjøre det enklere for de som ønsker å utveksle eller studere i et annet nordisk land, og samtidig sette våre utdanningsinstitusjoner på verdenskartet. FNU vil jobbe for å:  

 

·       Inkludere mer nordisk historie- og språkundervisning i norsk grunnskole

·       Gjøre det enklere å komme på utveksling på grunnskole- og videregåendenivå i Norden

·       Gi støtte til leirskoleopphold i et annet nordisk land

·       Sikre en fellesnordisk godkjenning av arbeidskvalifikasjon og utdanningskompetanse, så det blir lettere å    flytte for å utdanne seg eller jobbe

·       Opprette en felles søknads- og informasjonsportal for alle universiteter og høgskoler i hele Norden

 

FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKK

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i konstant endring og er mer usikker enn den har vært siden den kalde krigen. På grunn av landenes geografiske nærhet og liknende samfunn, står de nordiske land står overfor mange av de samme utfordringer. 

Nordområdene får stadig større geopolitisk og strategisk betydning som følge av utviklingen i Arktis. Samtidig blir forsvarsteknologi dyrere og det gjør det vanskeligere for hvert enkelt land å finansiere et moderne forsvar selv. Et sterkere forsvars- og sikkerhetssamarbeid er et viktig virkemiddel for å løse disse utfordringene. Sammen kan Norden gjøre jobben både bedre og billigere. FNU mener derfor at Norden bør:

·       Opprette en felles fredsenhet som kan bidra til militær og sivil stabilisering i områder preget av uro

·       Samarbeide om luftovervåkning av Island

·       Danne et nordisk havovervåkningssystem

·       Utvikle et kompetansenettverk for utveksling av opplysninger om digitale angrep og trusler

·       Ha fler fellesnordiske militærøvelser for bedre å kunne koordinere militærsamarbeid i konfliktsituasjoner

·       Oppfylle alle anbefalingene i ‘Stoltenberg-rapporten’ skrevet av Thorvald Stoltenberg etter ønske fra Nordisk Råd. Blant annet er forslaget om en nordisk solidaritetserklæring viktig å få på plass.

·       Gå sammen om å kjøpe felles militær- og beredskapsutstyr som er for dyrt for det enkelte land

 

VERDENS GRØNNESTE REGION

Bruk av fossilt brensel, et stort gjennomsnittlig hverdagsforbruk og avskoging har ført til en dramatisk økning av CO2-innholdet i atmosfæren. I følge forskning vil innholdet bli tredoblet innen 2100, dersom utslippene fortsetter som nå. De nordiske landene har et ansvar for å gjøre den globale utviklingen så bærekraftig som mulig og Norden har tilsammen mulighet til å bli verdens grønneste region.

 

Derfor skal Norden gå forrest med å verne om naturen og dens ressurser. Ikke minst fordi Norden sammen har større mulighet for å påvirke internasjonale klimaforhandlinger enn landene har alene. Derfor mener FNU at Norden: 

·       Skal fortsette med å være en av verdens ledende klimaregioner og at de nordiske land bør investere mer i grønn energi

·       Bør investere i flere felles kollektive transportmuligheter som kan minske antallet av både biler og lastebiler på veiene. FNU ønsker at det bygges høyhastighetsforbindelser mellom de mest folkerike regionene i Norden

·       Skal gi tilgang på biodrivstoff på alle de store flyplassene i Norden

·       Sikre Nordpolen som fredet naturreservat

·       Skal jobbe for å senke forbruket og gjøre det enklere med reparasjoner av forbruksvarer

·       Skal være en pådriver for mer ambisiøse klimaforhandlinger i FN

·       Samarbeide mer om atomsikkerhet

·       Samarbeide om å kartlegge og bevare det biologiske mangfoldet i nordisk natur, samt å sikre levedyktige bestander av både dyr og planter

·       Ha et felles nordisk pantesystem, så mindre plastik og glas havner i naturen

·       Jobbe for å finne alternativer til plastposer i butikker

·       Gjøre det lovlig og lettere for butikker å selge mat som snart utløper, samt tillate salg av visse typer produkter som stadig kan brukes etter produktets utløpsdato

 

Prinsipprogram vedtatt første gang på FNUs årsmøte 5. april 2017.